Giải thích thuật ngữ: Vốn mỏng

Lĩnh vực tài chính: Một công ty thông thường được tài trợ vốn thông qua vốn chủ sở hữu và vay nợ. “Vốn mỏng” đề cập đến tình huống mà công ty huy động vốn với tỷ lệ nợ tương đối cao so với vốn chủ sở hữu. Các công ty vốn mỏng đôi khi còn được gọi là công ty có tỷ lệ đòn bẩy vốn cao. OECD khuyến nghị áp dụng tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu là 3:1. Vốn vay của doanh nghiệp trên vốn chủ sở hữu vượt quá tỷ lệ 3:1 thì được coi là vốn mỏng.

Lĩnh vực chứng khoán: Chỉ những người có số vốn đầu tư ít ỏi không đủ khả năng chia thành nhiều đợt giải ngân mua cổ phiếu theo mức độ tỷ lệ rủi ro để có những chiến lược mua bán đạt hiệu quả tốt nhất và an toàn vốn cao nhất (Hầu hết là những nhà đầu tư nhỏ lẻ).

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Vốn mỏng"