Giải thích thuật ngữ: Phân tích cơ bản

Là phương pháp nhà đầu tư dựa vào tin tức, báo cáo tài chính, phân tích thông tin liên quan đến doanh nghiệp (thị trường, kết quả kinh doanh, chiến lược, sản phẩm,...) để phán đoán biến động giá cổ phiếu trong tương lai.Phân tích cơ bản đỏi hỏi nhà đầu tư có kiến thức chuyên môn sâu, và thường sử dụng trong việc lọc các mã cổ phiếu ổn định, hay đầu tư giá trị, đầu tư dài hạn.

 *Phân tích cơ bản về mã cổ phiếu một doanh nghiệp liên quan đến việc phân tích các báo cáo tài chính hàng năm và hàng quý: các lợi thế quản lý và cạnh tranh, các đối thủ cạnh tranh và các thị trường của nó. Khi áp dụng cho các tương lai và ngoại hối, nó tập trung vào tình trạng tổng thể của nền kinh tế, lãi suất, sản xuất, thu nhập, và quản lý. *Phân tích cơ bản được thực hiện trên dữ liệu lịch sử và hiện tại, nhưng với mục tiêu làm các dự báo tài chính. Có một số mục tiêu có thể:- để tiến hành định giá cổ phiếu một công ty và dự đoán sự phát triển giá có thể xảy ra của nó (phục vụ cho việc mua cổ phiếu để đầu tư)- để làm một dự phóng về hiệu quả kinh doanh của nó (đánh giá về doanh nghiệp của các tổ chức xếp hạng)- để đánh giá quản lý của nó và ra các quyết định kinh doanh nội bộ (bộ phận kế hoạch - tài chính của doanh nghiệp, các doanh nghiệp muốn M&A - mua bán, sáp nhập doanh nghiệp).- để tính toán rủi ro tín dụng của nó (ngân hàng, các tổ chức tín dụng).*Các nhà đầu tư chứng khoán nhỏ lẻ thường không đủ thông tin và kiến thức để tự phân tích cơ bản về doanh nghiệp, nhưng có thể tìm các bài phân tích của các chuyên gia, tổ chức nói trên để tham khảo và lựa chọn cho mình những mã cổ phiếu tốt.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Phân tích cơ bản"