Giải thích thuật ngữ: Kiểm toán

Kiểm toán là quá trình các chuyên gia độc lập, có thẩm quyền và đạo đức nghề nghiệp tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng có liên quan đến các thông tin của đơn vị được kiểm toán, nhằm mục đích xác nhận và báo cáo mức độ phù hợp của các thông tin này với các chuẩn mực đã được thiết lập sẵn.

Kiểm toán có hai chức năng cơ bản là xác minh và tư vấn (xác minh các sự kiện trong quá khứ và tư vấn các quyết định cho tương lai). Để thực hiện hai chức năng đó, hoạt động kiểm toán có các mục tiêu cụ thể như sau:

Thứ nhất, đảm bảo cho người sử dụng báo cáo tài chính về tính trung thực hợp lý của báo cáo tài chính; tính hiệu quả, hiệu suất của hoạt động và tính tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan;

Thứ hai, phát hiện và sửa chữa kịp thời những sai sót có thể dẫn đến sai phạm và gây ảnh hưởng xấu đến đơn vị được kiểm toán;

Thứ ba, phục vụ việc quản lý của nhà nước trong sử dụng ngân sách, tiền và tài sản khác của nhà nước.

Có nhiều cách phân loại kiểm toán. Tùy thuộc và tiêu chí phân loại, có các loại hình kiểm toán khác nhau.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Kiểm toán"