Giải thích thuật ngữ: Diện tích quy hoạch

Tiếng Anh (Gross density) dùng để chỉ tổng diện tích toàn khu đất thuộc dự án. Ví dụ, dự án A có tổng diện tích là 50Ha.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Diện tích quy hoạch"