Giải thích thuật ngữ: Báo cáo dòng tiền

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hay báo cáo dòng tiền là một loại báo cáo tài chính thể hiện dòng tiền ra và dòng tiền vào của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định (tháng, quý hay năm tài chính). Báo cáo này là một công cụ giúp nhà quản lý, tổ chức kiểm soát dòng tiền của doanh nghiệp. Bảng báo cáo dòng tiền mặt thông thường gồm có: Dòng tiền vào:- Các khoản thanh toán của khách hàng cho việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ.- Lãi tiền gửi ngân hàng- Lãi tiết kiệm và lợi tức đầu tư- Đầu tư của cổ đôngDòng tiền ra:- Chi mua cổ phiếu, nguyên nhiên vật liệu thô, hàng hóa để kinh doanh hoặc các công cụ.- Chi trả lương, tiền thuê và các chi phí hoạt động hàng ngày.- Chi mua tài sản cố định – máy móc, thiết bị văn phòng,…- Chi trả lợi tức- Chi trả thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng và các thuế, phí khác.

* Dựa vào thông tin dòng tiền lớn hay nhỏ, âm (ra khỏi doanh nghiệp) hay dương (vào doanh nghiệp), cùng với các quyết định, hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể đánh giá được các bước đi của doanh nghiệp có hợp lý, hiệu quả hay không.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Báo cáo dòng tiền"