Giải thích thuật ngữ: Lợi suất trái phiếu

Ngoài yếu tố tiền lãi (coupon rate), người đầu tư vào trái phiếu còn được hưởng một khoản nữa, gọi là “lợi suất”. Lợi suất của trái phiếu được tính bằng cách lấy tổng trái tức năm chia cho mệnh giá trái phiếu. Lợi suất hiện tại được tính trên giá thị  trường của trái phiếu.

Cũng như sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, trái phiếu có mức lãi suất cố định. Tuy nhiên, khi phát hành và lưu thông trên thị trường, trái phiếu trở thành một sản phẩm tài chính được mua đi bán lại trên thị trường chứng khoán.

Khi ấy, lãi suất và khi hạn của trái phiếu không thay đổi, nhưng giá của trái phiếu lại thay đổi theo cung cầu thị trường. Sự thay đổi giá của trái phiếu là yếu tố tạo nên lợi suất đầu tư.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Lợi suất trái phiếu"