Giải thích thuật ngữ: Tài sản dài hạn

Tài sản dài hạn là những tài sản của đơn vị có thời gian sử dụng, luân chuyển hoặc thu hồi dài (hơn 12 tháng hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh) và có giá trị lớn (từ 10 triệu đồng trở lên). Qui định về giá trị có thể thay đổi theo từng quốc gia và từng thời kỳ khác nhau.

–  các khoản phải thu trong vòng trên 12 tháng

–  nhà xưởng

–  máy móc thiết bị

–  nhà văn phòng

–  quyền sử dụng đất

–  bản quyền tác giả

–  nhãn hiệu thương mại

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Tài sản dài hạn"