Giải thích thuật ngữ: Tài sản ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn là những tài sản của đơn vị có thời gian sử dụng, luân chuyển hoặc thu hồi ngắn (trong vòng 12 tháng hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh).

–  tiền mặt

–  nguyên vật liệu trong kho

–  tiền gửi ngân hàng

–  các khoản phải thu trong vòng 12 tháng

Để có thông tin chi tiết về tài sản, người ta còn phân biệt tài sản ngắn hạn của đơn vị theo lĩnh vực chu chuyển và theo mức độ thanh hoạt.

Theo lĩnh vực chu chuyển tài sản ngắn hạn được chia thành:

–  tài sản trong sản xuất (ví dụ: nguyên vật liệu)

–  tài sản trong lưu thông (ví dụ: thành phẩm, hàng hoá)

–  tài sản tài chính (ví dụ: đầu tư chứng khoán ngắn hạn)

Theo mức độ thanh hoạt, tài sản ngắn thường được phân loại thành:

–  tiền

–  đầu tư tài chính ngắn hạn

–  phải thu

–  hàng tồn kho

–  tài sản ngắn hạn khác

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Tài sản ngắn hạn"