Giải thích thuật ngữ: Tổ chức phát hành

Là đơn vị thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Tổ chức phát hành"