Giải thích thuật ngữ: Tự doanh chứng khoán

là việc công ty chứng khoán mua hoặc bán chứng khoán cho chính mình.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Tự doanh chứng khoán"