Giải thích thuật ngữ: Khả năng thanh khoản

Đầy đủ: Tỷ lệ khả năng thanh khoản của ngân hàng

Đo lường khả năng chi trả các khoản nợ đến hạn và phát sinh ngoài dự kiến từ những tài sản có tính thanh khoản cao. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải nắm giữ những tài sản có tính thanh khoản cao để dự trữ đáp ứng các nhu cầu chi trả đến hạn và phát sinh ngoài dự kiến

Tỷ lệ khả năng thanh khoản của ngân hàng = Tài sản có tính thanh khoản cao/Tổng nợ phải trả

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Khả năng thanh khoản"