Giải thích thuật ngữ: Phương án phục hồi

Là phương án áp dụng các biện pháp để tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt tự khắc phục tình trạng dẫn đến tổ chức tín dụng đó được đặt vào kiểm soát đặc biệt.

Ví dụ:

Trong lộ trình tái cơ cấu hệ thống các Tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015 mà Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện, Đông Á Bank là một trong những Ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt áp dụng phương án phục hồi

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Phương án phục hồi"