Giải thích thuật ngữ: Dịch vụ trung gian thanh toán

Là hoạt động làm trung gian kết nối, truyền dẫn và xử lý dữ liệu điện tử các giao dịch thanh toán giữa tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và người sử dụng dịch vụ thanh toán.

Các dịch vụ trung gian thanh toán như Payoo, MoMo, BankPlus, 1Pay

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Dịch vụ trung gian thanh toán"