Giải thích thuật ngữ: Cán cân vãng lai

Bao gồm toàn bộ các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú về hàng hóa, dịch vụ, thu nhập của người lao động, thu nhập từ đầu tư, chuyển giao vãng lai.

Người cư trú và người không cư trú bao gồm: Các cá nhân, hộ gia đình, công ty, nhà chức trách, tổ chức quốc tế. Căn cứ xác định: Chủ yếu dựa vào quy định về thời gian sinh sống, làm việc liên tục cần thiết tại quốc gia đó của nước sở tại. Người cư trú : Có thời hạn cư trú từ 12 tháng trở lên, có nguồn thu nhập từ quốc gia nơi cư trú. Người không cư trú là không thỏa mãn các điều kiện của người cư trú

 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cán cân vãng lai"