Giải thích thuật ngữ: Cầm cố tài sản

Là việc một bên giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ vay theo hợp đồng, thỏa thuận trước đó với cá nhân, tổ chức tín dụng. Việc cầm cố tài sản thường được thực hiện trong các hợp đồng vay có thế chấp.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cầm cố tài sản"