Giải thích thuật ngữ: Giá khớp

Là mức giá mà bên mua và bên bán đều có lệnh gửi lên sàn và lệnh giao dịch được khớp. Khi bên mua chiếm tỷ lệ áp đảo so với bên bán sẽ tạo ra lực cầu lớn thì giá khớp lệnh thường cao hơn giá tham chiếu (cổ phiếu tăng giá). Ngược lại khi bên bán chiếm tỷ lệ áp đảo so với bên mua, tức là cung lớn hơn cầu thì giá khớp lệnh thường thấp hơn giá tham chiếu (tức là cổ phiếu giảm giá).

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Giá khớp"