Giải thích thuật ngữ: báo cáo kết quả kinh doanh

Là một phần của Báo cáo tài chính, gồm các thông tin về thu nhập (doanh thu) và chi phí trong kỳ kế toán của Doanh nghiệp. Báo cáo kết quả kinh doanh phản ánh tổng quát tình hình kinh doanh trong kỳ hoạt động, xem liệu doanh nghiệp kinh doanh có lãi hay không.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "báo cáo kết quả kinh doanh"