24hmoney

Đột biến khối lượng

Các mã có khối lượng giao dịch thay đổi lớn đáng chú ý

HOSE
HNX
UPCOM
Giá KLGD (x1k) KLGD TB (x1k) +/- %
DRC 33.10 6,938.80 2,400.92 +2.15 +6.95%
YEG 16.25 1,433.20 143.66 +1.05 +6.91%
BFC 33.45 1,196.00 346.83 +2.15 +6.87%
TCD 16.55 488.20 176.68 +1.05 +6.77%
AAT 18.80 1,063.30 443.01 +1.00 +5.62%
TIP 38.90 117.10 43.82 +1.90 +5.14%
ANV 29.25 1,509.30 582.66 +1.35 +4.84%
VNL 22.00 149.50 56.00 +1.00 +4.76%
TLH 15.80 2,250.50 1,085.07 +0.70 +4.64%
HT1 16.30 1,078.80 438.05 +0.60 +3.82%
PC1 27.30 1,093.20 590.49 +0.50 +1.87%
DHC 90.50 660.70 337.63 +1.50 +1.69%
AGM 30.20 176.00 20.21 +0.50 +1.68%
DCL 43.75 858.90 255.90 +0.65 +1.51%
VSH 21.70 145.50 33.71 +0.30 +1.40%
SSB 37.25 3,360.80 1,644.11 +0.25 +0.68%
GTN 16.55 563.70 252.67 +0.10 +0.61%
PHR 50.20 953.70 476.43 -0.70 -1.38%