24hmoney

Blue chip - Các ông lớn

Top 30 mã có vốn hoá và sức ảnh hưởng lớn trên thị trường (VN-30)

Giá
+/-
%
36.00
+0.50
+1.41%
42.95
-0.05
-0.12%
53.60
-0.20
-0.37%
34.20
+0.20
+0.59%
96.60
+1.00
+1.05%
93.80
-0.20
-0.21%
48.80
+1.30
+2.74%
41.00
+0.40
+0.99%
30.00
+0.30
+1.01%
135.00
-1.00
-0.74%
173.00
+3.00
+1.76%
108.00
+0.50
+0.47%
93.80
0.00
0.00%
52.40
+0.10
+0.19%
95.80
-0.70
-0.73%
155.70
-1.60
-1.02%
57.50
+0.70
+1.23%
31.05
+0.40
+1.31%
99.40
+0.90
+0.91%
114.00
0.00
0.00%
116.50
+0.30
+0.26%
86.60
-0.50
-0.57%
61.80
+1.30
+2.15%
27.95
+0.05
+0.18%
35.50
+0.45
+1.28%
10.80
-0.05
-0.46%
34.85
+1.40
+4.19%
52.50
+0.50
+0.96%
35.90
+0.80
+2.28%
111.70
+1.20
+1.09%