menu
24hmoney

Bài của Nguyễn Thanh Cường

Trong số thu kể trên, thu từ dầu thô đạt 56.233 tỷ đồng, bằng 126,1% dự toán, bằng 85,1% so với cùng kỳ. Thu nội địa trừ dầu đạt 1.219.635 tỷ đồng, bằng 108,6% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ.
Theo Tổng cục Thuế, 2019 là năm bứt tốc để hoàn thành kết hoạch tài chính ngân sách cả giai đoạn 2016-2020. Chính vì vậy ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã sớm giao chỉ tiêu phấn đấu thu vượt 5% dự toán cho từng đơn vị, đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu chống thất thu...
Trong năm 2019, toàn ngành đã thực hiện 96.343 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế và đã kiểm tra được 515.554 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó đã kiến nghị, xử lý truy thu 64.525 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế tăng thu là 18.875 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng là 2.701 tỷ đồng, giảm lỗ là gần 43.000 tỷ đồng. Số tiền đã nộp vào ngân sách đạt 73% số thuế tăng thu quan thanh, kiểm tra.
Với mục tiêu kéo nợ thuế xuống mức thấp nhất, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp thực hiện nghiêm các biện pháp đôn đốc thu nợ. Trách nhiệm này được gắn với từng cán bộ công chức và là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ bình xét thi đua, khen thưởng năm 2019. Nhờ đó đến hết năm 2019, ngành thuế đã thu đạt 35.200 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018.
Đến nay, hệ thống khai thuế điện tử được triển khai tại 63/63 cục thuế và 100% số chi cục thuế trong cả nước. Cơ quan thuế đã kết nối với 52 ngân hàng thương mại trên cả nước để triển khai hệ thống nộp thuế điện tử với số doanh nghiệp tham gia đạt 99%.
Trong năm, cơ quan thuế đã tuyên truyền cho gần 64.000 lượt người nộp thuế thông qua nhiều hình thức khác nhau như văn bản, thư điện tử, điện thoại, trao đổi trực tiếp tại cơ quan thuế...
Đối với năm 2020, ngành thuế được giao nhiệm vụ thu ngân sách 1.254.300 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 35.200 tỷ đồng và thu nội địa là 1.219.100 tỷ đồng. 3 khu vực kinh tế là 680.000 tỷ đồng, tăng 10,2%, trong đó riêng khu vực ngoài quốc doanh tăng 13,6%.
Để thực hiện được mục tiêu trên, theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, năm 2020, ngành thuế sẽ xây dựng và giao dự toán phấn đấu thu ngân sách nhà nước quý, năm cho các cục thuế đảm bảo tính khả thi, tích cực, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 trên cơ sở phân tích rủi ro và giao kế hoạch cho các cục thuế đảm bảo tỷ lệ thanh tra, kiểm tra tối thiểu đạt 19,5% số doanh nghiệp đang quản lý trong toàn ngành.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cũng cho biết các lĩnh vực tập trung thanh kiểm tra là những lĩnh vực có rủi ro, có dư địa tăng thu như bất động sản, thương mại điện tử, giao dịch liên kết... nhằm đôn đốc kịp thời vào ngân sách số tăng thu sau thanh tra kiểm tra.
Đối với công tác quản lý nợ thuế, Tổng cục Thuế sẽ thực hiện rà soát tính toán giao chỉ tiêu thu nợ thuế trong năm 2020 cho từng cơ quan thuế; từng công chức thuế hàng tháng, quý kiểm tra, giám sát kế hoạch thực hiện, đảm bảo đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu nợ, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước...
Nhà đầu tư lưu ý
Thích Đã thích Thích
Bình luận
Chia sẻ