CVPB2103 (HOSE)

CQ.VPB.HSC.MET06

17.50 -0.16 (-0.91%)

Cập nhật lúc 14:55:11 11/06

KL: 114,800 CP

PTKT

Giá (nghìn đồng)

· Giá trị nội tại: S-X (Giá chứng khoán cơ sở - Giá thực hiện điều chỉnh)

· Mức lãi/lỗ trên mỗi chứng quyền(*n): S-X-Price*n (Giá chứng khoán cơ sở - Giá thực hiện điều chỉnh - Giá chứng quyền * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh)

Giá trần 20.16
Giá TC 17.66
Giá sàn 15.16
NN mua 0
Giá CK cơ sở 71.70
KLCPLH 5,000,000
Số ngày đến hạn 59
Mở cửa 16.50
Cao nhất 17.85
Thấp nhất 17.40
NN bán 0
Giá thực hiện 36.50
Hòa vốn 71.50
S-X 35.20

· Hòa vốn: X+Price*n (Giá thực hiện điều chỉnh + Giá chứng quyền * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh)

Lịch sử giao dịch Lịch sử giao dịch CVPB2103

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL
Giao dịch khối ngoại CVPB2103 Giao dịch khối ngoại CVPB2103
Ngày Giá TT Mua ròng / bán ròng Klg mua Klg bán
Thông tin cơ bản Thông tin cơ bản CVPB2103
CK cơ sở VPB
Tổ chức phát hành CKCS Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)
Tổ chức phát hành CW CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền Mua
Kiểu thực hiện Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền Thanh Toán Tiền
Thời hạn 6 tháng
Ngày phát hành 09/02/2021
Ngày niêm yết 05/03/2021
Ngày giao dịch đầu tiên 09/03/2021
Ngày giao dịch cuối cùng 05/08/2021
Ngày đáo hạn 09/08/2021
Tỷ lệ chuyển đổi 2 : 1
Giá phát hành 2.7
Giá thực hiện 36.5
Khối lượng Niêm yết 5,000,000
Khối lượng lưu hành 5,000,000