CVPB2101 (HOSE)

CQ.VPB.VND.M.CA.T.2020.02

17.00 +0.10 (+0.59%)

Cập nhật lúc 14:55:11 11/06

KL: 226,400 CP

PTKT

Giá (nghìn đồng)

· Giá trị nội tại: S-X (Giá chứng khoán cơ sở - Giá thực hiện điều chỉnh)

· Mức lãi/lỗ trên mỗi chứng quyền(*n): S-X-Price*n (Giá chứng khoán cơ sở - Giá thực hiện điều chỉnh - Giá chứng quyền * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh)

Giá trần 19.40
Giá TC 16.90
Giá sàn 14.40
NN mua 0
Giá CK cơ sở 71.70
KLCPLH 3,000,000
Số ngày đến hạn 25
Mở cửa 15.70
Cao nhất 17.10
Thấp nhất 16.80
NN bán 0
Giá thực hiện 37.00
Hòa vốn 71.00
S-X 34.70

· Hòa vốn: X+Price*n (Giá thực hiện điều chỉnh + Giá chứng quyền * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh)

Lịch sử giao dịch Lịch sử giao dịch CVPB2101

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL
Giao dịch khối ngoại CVPB2101 Giao dịch khối ngoại CVPB2101
Ngày Giá TT Mua ròng / bán ròng Klg mua Klg bán
Thông tin cơ bản Thông tin cơ bản CVPB2101
CK cơ sở VPB
Tổ chức phát hành CKCS Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB)
Tổ chức phát hành CW CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền Mua
Kiểu thực hiện Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền Thanh Toán Tiền
Thời hạn 6 tháng
Ngày phát hành 06/01/2021
Ngày niêm yết 05/02/2021
Ngày giao dịch đầu tiên 09/02/2021
Ngày giao dịch cuối cùng 06/07/2021
Ngày đáo hạn 06/07/2021
Tỷ lệ chuyển đổi 2 : 1
Giá phát hành 2.9
Giá thực hiện 37
Khối lượng Niêm yết 3,000,000
Khối lượng lưu hành 3,000,000