CMWG2103 (HOSE)

CQ CMWG04MBS20CE

1.80 +0.02 (+1.12%)

Cập nhật lúc 14:55:06 11/06

KL: 81,000 CP

PTKT

Giá (nghìn đồng)

· Giá trị nội tại: S-X (Giá chứng khoán cơ sở - Giá thực hiện điều chỉnh)

· Mức lãi/lỗ trên mỗi chứng quyền(*n): S-X-Price*n (Giá chứng khoán cơ sở - Giá thực hiện điều chỉnh - Giá chứng quyền * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh)

Giá trần 2.72
Giá TC 1.78
Giá sàn 0.84
NN mua 0
Giá CK cơ sở 137.00
KLCPLH 2,000,000
Số ngày đến hạn 24
Mở cửa 2.20
Cao nhất 1.82
Thấp nhất 1.70
NN bán 0
Giá thực hiện 128.50
Hòa vốn 146.50
S-X 8.50

· Hòa vốn: X+Price*n (Giá thực hiện điều chỉnh + Giá chứng quyền * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh)

Lịch sử giao dịch Lịch sử giao dịch CMWG2103

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL
Giao dịch khối ngoại CMWG2103 Giao dịch khối ngoại CMWG2103
Ngày Giá TT Mua ròng / bán ròng Klg mua Klg bán
Thông tin cơ bản Thông tin cơ bản CMWG2103
CK cơ sở MWG
Tổ chức phát hành CKCS CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền Mua
Kiểu thực hiện Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền Thanh Toán Tiền
Thời hạn 5 tháng
Ngày phát hành 05/02/2021
Ngày niêm yết 03/03/2021
Ngày giao dịch đầu tiên 05/03/2021
Ngày giao dịch cuối cùng 01/07/2021
Ngày đáo hạn 05/07/2021
Tỷ lệ chuyển đổi 10 : 1
Giá phát hành 1.9
Giá thực hiện 128.5
Khối lượng Niêm yết 2,000,000
Khối lượng lưu hành 2,000,000