CFPT2101 (HOSE)

CQ CFPT04MBS20CE

4.45 +0.10 (+2.30%)

Cập nhật lúc 14:55:03 11/06

KL: 86,900 CP

PTKT

Giá (nghìn đồng)

· Giá trị nội tại: S-X (Giá chứng khoán cơ sở - Giá thực hiện điều chỉnh)

· Mức lãi/lỗ trên mỗi chứng quyền(*n): S-X-Price*n (Giá chứng khoán cơ sở - Giá thực hiện điều chỉnh - Giá chứng quyền * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh)

Giá trần 5.45
Giá TC 4.35
Giá sàn 3.25
NN mua 0
Giá CK cơ sở 83.50
KLCPLH 2,000,000
Số ngày đến hạn 24
Mở cửa 6.00
Cao nhất 4.50
Thấp nhất 4.30
NN bán 0
Giá thực hiện 74.50
Hòa vốn 87.14
S-X 19.35

· Hòa vốn: X+Price*n (Giá thực hiện điều chỉnh + Giá chứng quyền * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh)

Lịch sử giao dịch Lịch sử giao dịch CFPT2101

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ

Ngày Giá TT Tăng/Giảm Tổng GTDD KL
Giao dịch khối ngoại CFPT2101 Giao dịch khối ngoại CFPT2101
Ngày Giá TT Mua ròng / bán ròng Klg mua Klg bán
Thông tin cơ bản Thông tin cơ bản CFPT2101
CK cơ sở FPT
Tổ chức phát hành CKCS CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền Mua
Kiểu thực hiện Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền Thanh Toán Tiền
Thời hạn 5 tháng
Ngày phát hành 05/02/2021
Ngày niêm yết 03/03/2021
Ngày giao dịch đầu tiên 05/03/2021
Ngày giao dịch cuối cùng 01/07/2021
Ngày đáo hạn 05/07/2021
Tỷ lệ chuyển đổi 6 : 1
Tỷ lệ chuyển điểu chỉnh 5.1665 : 1
Giá phát hành 1.5
Giá thực hiện 64.15
Khối lượng Niêm yết 2,000,000
Khối lượng lưu hành 2,000,000