VNM ETF và FTSE Vietnam ETF sẽ mua bán ra sao trong kỳ review tháng 12?