VNM, DHC, GTN, KDH, TCD, PNJ, CLW, QNS, C21, VCP: Thông tin giao dịch cổ phiếu