VHM báo lãi ròng 21,305 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 2019