Từ 31/12/2019, mua bán dưới 1.000 USD tại tiệm vàng chỉ bị phạt cảnh cáo