Từ 1/1/2020: Lương tối thiểu vùng tăng đến 240.000 đồng