24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Mỹ Hoa

TP.HCM quyết thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt từ 95% trở lên

Chuyên mục: KT vĩ mô
TP.HCM quyết thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 đạt từ 95% trở lên

UBND TP.HCM đã ban hành “Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021”, với mục đích tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân năm 2021 từ 95% trở lên.

Quyết liệt thực hiện
Theo "Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021”, UBND TP.HCM xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 của chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp.
Do đó, cần quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các nguồn vốn đầu tư xã hội khác.
Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp cho các Sở, ban, ngành thành phố, Kho bạc nhà nước thành phố, các cơ quan ngang Sở, các Tổng Công ty, UBND TP. Thủ Đức, các quận - huyện và các chủ đầu tư.
Đáng chú ý, UBND TP.HCM yều cầu các Sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan ngang Sở, các Tổng Công ty, UBND TP. Thủ Đức, các quận - huyện và các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và triển khai Chương trình hành động theo chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ được giao, bảo đảm tổ chức thực hiện kịp thời các nội dung của Chương trình nhằm đạt hiệu quả cao nhât. Đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) trước ngày 20/12/2021.
Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan ngang Sở, các Tổng Công ty, UBND TP. Thủ Đức, các quận-huyện và các chủ đầu tư theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này. Đồng thời, tổng hợp báo cáo về kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết và đề xuất điều chỉnh, bổ sung những nội dung, nhiệm vụ cụ thể, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.
Theo báo cáo mới đây nhất về tình hình thực hiện vốn đầu tư công trên địa bàn TP.HCM, Sở KH&ĐT cho biết, năm 2021, UBND TP.HCM đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố với tổng số vốn hơn 35.749 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 3.827 tỷ đồng; vốn ngân sách thành phố là hơn 31.921 tỷ đồng.
Tổng số vốn đầu tư công đã giải ngân tính đến hết ngày 25/4, được Kho bạc Nhà nước thành phố xác nhận là gần 4.691 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt là 13,1% tổng kế hoạch vốn thành phố đã giao, cao hơn cùng kỳ năm 2020 (4 tháng 2020 chỉ đạt 10,8%).
Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân là hơn 187,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 4,9% tổng kế hoạch vốn giao; vốn ngân sách thành phố giải ngân hơn 4.503 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 14,1% tổng kế hoạch vốn giao.
Nhiệm vụ và giải pháp
Để thực hiện các nhiệm vụ, UBND TP.HCM yêu cầu Sở KH&ĐT tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo; tham mưu phương án điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các dự án các đợt trong năm phù hợp với tiến độ thực tế của từng dự án, nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn; tham mưu thành phố hành quy định về nhiệm vụ, trách nhiệm thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công, quy trình về lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch đầu tư công của thành phố.
Bên cạnh đó, định kỳ báo cáo Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Đồng thời, định kỳ trước ngày 6 hàng tháng tổng hợp kết quả giải ngân của từng cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công của thành phố để báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các dự án…
Đối với Sở Tài chính, UBND TP.HCM yêu cầu theo dõi, phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện việc nhập số liệu vào Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc tích hợp (TABMIS) cho các dự án đã được giao kế hoạch vốn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở KH&ĐT, cung cấp kịp thời số liệu về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 sau khi Thủ tướng Chính phủ có chỉ đạo.
Cũng như thực hiện công tác thẩm tra quyết toán dự án, kịp thời báo cáo UBND TP.HCM các vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành có sử dụng ngân sách nhà nước.
Trong khi đó, Kho bạc nhà nước TP.HCM được giao chỉ đạo hệ thống thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời gian 4 ngày làm việc; phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi.
Định kỳ trước ngày 2 hàng tháng báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công (tháng trước liền kề) gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp báo cáo UBND TP.HCM, Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính về việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công theo yêu cầu; phối hợp Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện việc hoàn ứng theo quy định.
Sở Nội vụ được giao xem xét, không đề xuất khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ là chủ đầu tư dự án nhưng không thực hiện đúng tiến độ. Nếu kết quả giải ngân năm 2021 đạt dưới 90% do lỗi chủ quan thì không xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ và không chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội cho người đứng đầu đơn vị, chủ đầu tư dự án liên quan.
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố khẩn trương tham mưu, trình UBND TP.HCM phê duyệt đơn giá bồi thường đối với những dự án đã có quyết định đầu tư đề làm cơ sở giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021.
Đối với UBND TP. Thủ Đức và các quận - huyện chỉ đạo và giám sát thường xuyên các cơ quan chuyên môn trực thuộc, UBND phường, xã, thị trấn chủ động phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án đề ra và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu để chậm tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.
UBND TP. Thủ Đức chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực TP. Thủ Đức thực hiện nhận bàn giao từ các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức trước đây và chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ tài liệu, hồ sơ, pháp nhân đối với dự án; đảm bảo việc thi công công trình xuyên suốt, liên tục, không gián đoạn.
UBND TP.HCM cũng yêu cầu chủ đầu tư các dự án khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo đúng quy định đổi với các dự án đã hết thời gian thực hiện nhưng chưa hoàn thành. Đồng thời, chịu trách nhiệm về chất lượng công tác thẩm định nội bộ, kiểm soát chặt chê hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đế sớm hoàn thành thủ tục đầu tư.
Bên cạnh đó, tổ chức lập kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết tiến độ thực hiện của từng phần việc trong từng dự án được giao kế hoạch năm 2021; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thi công công trình đúng tiến độ; thực hiện các thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu đạt yêu cầu theo quy định, không đê dôn thanh toán vào cuối năm (trừ các dự án thực hiện theo quy trình thanh toán theo quy định của nhà tài trợ)…
Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, các cơ quan ngang Sở, các Tổng Công ty, UBND TP. Thủ Đức, các quận - huyện theo chức năng nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công và giải ngân kế hoạch đầu tư công. Nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định.
Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ và rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với các dự án đã được bố trí vốn. Tổ chức giám sát dự án theo đúng quy định tại Điều 50 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
LÝ TUẤN
nhadautu
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484