Tòa xác định bà Lê Hoàng Diệp Thảo đủ sức khỏe tham dự phiên xử