Thống đốc chỉ đạo tạm hoãn quy định khách hàng phải tháo khẩu trang khi đến ngân hàng