Thị trường trái phiếu đồng nội tệ Việt Nam đạt 55,1 tỷ USD