Test virus Corona cho kết quả sau 15 phút: Chỉ dùng khi mức độ dịch lớn, tỷ lệ người nghi mắc cao