Phân tích kỹ thuật phiên chiều 21/11: Test trendline tăng ngắn hạn