Nhựa Hà Nội (NHH), điểm sáng trong ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam