Ngày 25/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Trần Dương Quang

Thứ ba, ngày 01/10/2019 11:18 AM (GMT+7)

Ngày 25/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Ngày 25/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Chi nhánh tại Hậu Giang - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 25/10/2019 do Phòng tài chính - Kế hoạch thị xã Long Mỹ ủy quyền như sau: