Ngày 19/11/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Hải Long

Thứ ba, ngày 19/11/2019 10:06 AM (GMT+7)

Ngày 19/11/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Ngày 19/11/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: CTG, CTD, HDB, MSN, MWG, NKG, PVS, TCB, TCH và VNM.