Ngày 02/07/2020: 10 cổ phiếu 'nóng' dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Mai Xuyên

Thứ năm, ngày 02/07/2020 10:15 AM (GMT+7)

Ngày 02/07/2020: 10 cổ phiếu 'nóng' dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Chuyên mục : Chứng khoán

Ngày 02/07/2020: 10 cổ phiếu 'nóng' dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA, DCM, DGW, HDB, MSN, NLG, NVL, PDR, VJC, VPI và VIC.