Ngày 01/10/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Nguyễn Tuấn

Thứ ba, ngày 01/10/2019 11:24 AM (GMT+7)

Ngày 01/10/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Ngày 01/10/2019: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DPM, FCN, HII, NVB, PDR, ROS, SHS, VHC, VIC và YEG.