Nam Tân Uyên (NTC) ứng trước cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50%