Năm Bảy Bảy (NBB): Năm 2019 lãi 354 tỷ đồng vượt 131% kế hoạch năm