Masan Group dự kiến phát hành riêng lẻ gần 10% vốn, trả cổ tức tiền mặt

Thạch Thảo

Thứ hai, ngày 22/06/2020 12:27 PM (GMT+7)

Masan Group dự kiến phát hành riêng lẻ gần 10% vốn, trả cổ tức tiền mặt

Masan Group dự kiến phát hành riêng lẻ gần 10% vốn, trả cổ tức tiền mặt

Cổ tức năm 2019 dự kiến bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%. Từ năm 2020 trở đi, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền xem xét và lập phương án phân chia cổ tức.