Lợi nhuận 9 tháng TCH tăng 1,5 lần, vượt 16% kế hoạch năm