Kinh tế giảm tốc, Trung Quốc phơi bày vấn nạn doanh nghiệp nhà nước giả