24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Chu Hồng Phượng

Kinh doanh đặt cược: Doanh thu 18,3 ngàn tỷ, lợi nhuận 1,5 ngàn tỷ sau 5 năm

Chuyên mục: Kinh doanh
Kinh doanh đặt cược: Doanh thu 18,3 ngàn tỷ, lợi nhuận 1,5 ngàn tỷ sau 5 năm

Bộ Tài chính vừa có tờ trình về việc thay thế Nghị định 06 ngày 24/1/2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Theo Bộ Tài chính, qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị định 06 và 1 nghị định sửa đổi, bổ sung quy định cụ thể về kinh doanh, quản lý hoạt động kinh doanh và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh đặt cược, hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.
Đặt cược bóng đá quốc tế còn nhiều vướng mắc
Theo Nghị định, quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế gồm 3 bước tuần tự. Đầu tiên là Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chức đấu thầu lựa chọn 1 doanh nghiệp. Bước tiếp theo là doanh nghiệp được lựa chọn thông qua đầu thầu thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư (phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư).
Cuối cùng, Bộ Tài chính sẽ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh sau khi doanh nghiệp này đã thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và đã chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất và kỹ thuật phục vụ cho quá trình kinh doanh.
Cũng theo Bộ Tài chính, Nghị định số 06 không có quy định về quy trình lựa chọn doanh nghiệp; trong khi pháp luật về đầu tư, pháp luật về đấu thầu cũng không có quy định cụ thể về quy trình lựa chọn doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh do đó có vướng mắc về pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện.
Ngày 17/6/2020, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư số 61, trong đó quy định việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư kinh doanh đặt cược thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.
Do vậy, Bộ Tài chính cho rằng cần thiết phải sửa đổi quy trình cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, trong đó phải đảm bảo quy trình phê duyệt chủ trương đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư kinh doanh đặt cược tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư và Luật Đấu thầu.
Về danh mục trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế, Bộ Tài chính cho biết theo quy định tại Nghị định số 06, trận đấu, giải thi đấu được lựa chọn để kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế phải là các trận đấu, giải thi đấu bỏng đá quốc tế được Liên đoàn bóng đá cuốc tế (FIFA) công bố, phê chuẩn.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhiệm vụ công bố danh mục các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế để làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.
Tuy nhiên theo Bộ Tài chính, quy định nêu trên có vướng mắc bởi việc FIFA chỉ công bố các giải bóng đá do FIFA tổ chức và không phê chuẩn danh mục trận đấu, giải đấu bóng đá quốc tế, theo đó các giải do FIFA tổ chức ít, không diễn ra thường xuyên (khoảng 4 - 8 giải đấu mỗi năm; thời gian tổ chức ngắn, từ 10 - 30 ngày/giải đấu) nên tần suất kinh doanh đặt cược thấp, khó có thể tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp và tổng kết, đánh giá trong quá trình thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.
Bên cạnh đó, danh mục trận đấu, giải đấu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố hàng năm và thường xuyên thay đổi, do đó không đảm bảo tính công khai, công bằng, minh bạch, mang tính ổn định trước và sau khi lựa chọn 1 doanh nghiệp thông qua đấu thầu quy định của ptiáp huật về đấu thầu.
Bác đề xuất chỉ định thầu với Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng Việt Nam
Trong tờ trình, Bộ Tài chính hoàn thiện quy định về việc cấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế theo 3 bước.
Bước đầu tiên là phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định củn pháp luật về đầu tư, dự án đầu tư kinh đoanh đặt cược thuộc thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.
Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương do nhà đầu tư lập hoặc do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền lập để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.
Kinh doanh đặt cược: Doanh thu 18,3 ngàn tỷ, lợi nhuận 1,5 ngàn tỷ sau 5 năm
Đặt cược bóng đá quốc tế là loại hình kinh doanh mới và phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Đặt cược bóng đá quốc tế là loại hình kinh doanh mới và phải đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, các điều kiện, thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương và các điều kiện, thành phần hồ sơ mà nhà đầu tư tham dự thầu phải đáp ứng khi tham gia đấu thầu về cơ bản giống nhau.
Do vậy, để đảm bảo thống nhất từ hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đến hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, Bộ Tài chính đề xuất giao Bộ này lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, Bộ Tài chính sẽ chủ tri, phối hợp với các Bộ, ngành tổ chúc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về đấu thầu.
Bước thứ hai là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Theo quy định tại Nghị định 06, điều kiện tham gia dự thầu là doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ 4 điều kiện, gồm: vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng; có phương án đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh vận hành chính xác, an toàn, ổn định; có phương án kinh doanh đảm bảo duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội; có cam kết về việc hỗ trợ cộng đồng.
Căn cứ quy định của pháp luật, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi 2 điều kiện tham gia dự thầu của nhà đầu tư.
Thứ nhất là nhà đầu tư phải có vốn đầu tư tối thiểu 1.000 tỷ đồng, trong đó tổng tỷ lệ sở hữu vốn của tất cả các nhà đầu tư nước ngoài không được vượt quá 50% tổng vốn đầu tư dự án để phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư về tỷ lệ sở hữu vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài đối ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.
Ngoài ra, doanh nghiệp phải có cam kết đóng góp cho ngân sách nhà nước bằng tiền (ngoài các nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật về thuế) tối thiểu là 5% doanh thu bán vé đặt cược.
Số tiền đóng góp thực tế khi kinh doanh bằng 5% doanh thu bán vé đặt cược, nhưng không thấp hơn mức cam kết đề xuất tại hồ sơ dự thầu để so sánh, đánh giá hồ sơ dự thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
Cũng theo quy định tại Nghị định 06, thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh.
Tuy nhiên theo Bộ Tài chính, sau khi nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp còn phải thực hiện thêm các thủ tục khác nên thời gian thực tế kinh doanh sẽ ít hơn 5 năm.
Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức kinh doanh sản phẩm đặt cược bóng đá quốc tế đầu tiên.
Về số lượng doanh nghiệp tham gia thí điểm, năm 2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng Việt Nam và ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng từng có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất chỉ định thầu cho phép Công ty Cổ phần Tập đoàn năng lượng Việt Nam được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế và bổ sung thêm 1 - 2 doanh nghiệp khác được thí điểm.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng đặt cược bóng đá là loại hình kinh doanh có tác động tiêu cực về mặt xã hội nên cần được triển khai thận trọng và có lộ trình. Kinh nghiệm của một số nước cũng chỉ cho phép 1 doanh nghiệp kinh doanh đặt cược (Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore).
Do đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ trước mắt chỉ cho phép 1 doanh nghiệp tổ chức thí điểm và việc lựa chọn doanh nghiệp này phải thực hiện đấu thầu rộng rãi để đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và lợi ích cao nhất cho nhà nước.
Kịch bản 5 năm đạt doanh thu 18.300 tỷ, lãi hơn 1.510 tỷ
Trong tờ trình, Bộ Tài chính đặt giả định doanh thu bán vé đặt cá cược của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 3.000 tỷ đồng đối với năm đầu tiên hoạt động kinh doanh (tương đương doanh thu Vietlott).
Kinh doanh đặt cược: Doanh thu 18,3 ngàn tỷ, lợi nhuận 1,5 ngàn tỷ sau 5 năm
Bộ Tài chính dự kiến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.
Theo Bộ Tài chính, doanh thu bán vé sẽ tăng 10% qua các năm tiếp theo. Như vậy, tổng doanh thu 5 năm thí điểm kinh doanh đặt cược sẽ là 18.315 tỷ đồng.
Sau khi trừ đi các khoản chi phí như phí trả thưởng, phí vận hành, hoa hồng đại lý bán vé, khấu hao tài sản, tiền lương, chi phí thuê và đầu tư thiết bị, chi phí marketing, thuế thu nhập doanh nghiệp... chi phí trong năm đầu tiên kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 2.700 tỷ đồng. Tổng chi phí trong 5 năm thí điểm là 16.427 tỷ đồng, bằng 89,69% doanh thu bán vé đặt cược.
Theo tính toán của Bộ Tài chính, trong năm đầu tiên, lãi sau thuế của doanh nghiệp là 239 tỷ đồng và trong 5 năm sẽ đạt 1.510 tỷ đồng. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu đạt 8,25%.
Ngọc Lưu
vietnamfinance
3 Yêu thích
Thích Đã thích Thích
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484