Kido (KDC) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%