Họp ĐHĐCĐ Taseco Airs: Quý II dự kiến lỗ 20 tỷ đồng, có 250 tỷ đồng tiền để M&A tăng thị phần

Nguyễn Thanh Cường

Thứ sáu, ngày 26/06/2020 16:31 PM (GMT+7)

Họp ĐHĐCĐ Taseco Airs: Quý II dự kiến lỗ 20 tỷ đồng, có 250 tỷ đồng tiền để M&A tăng thị phần

Họp ĐHĐCĐ Taseco Airs: Quý II dự kiến lỗ 20 tỷ đồng, có 250 tỷ đồng tiền để M&A tăng thị phần

Lợi nhuận trước thuế năm 2020 dự kiến 12,3 tỷ đồng, giảm 95%.