Họp ĐHĐCĐ SCSC: Tìm kiếm cơ hội M&A trong đại dịch, chia cổ tức 2019 tỷ lệ 80%

Nguyễn Trung Thu

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 07:25 AM (GMT+7)

Họp ĐHĐCĐ SCSC: Tìm kiếm cơ hội M&A trong đại dịch, chia cổ tức 2019 tỷ lệ 80%

Họp ĐHĐCĐ SCSC: Tìm kiếm cơ hội M&A trong đại dịch, chia cổ tức 2019 tỷ lệ 80%

Doanh nghiệp chốt chia cổ tức 2019 tỷ lệ 80% tiền mặt, đã tạm ứng 30%.