Hoàn thành kế hoạch năm 2019, OCB báo lãi trước thuế 3,232 tỷ đồng